Т
F
T
L
М

ОП-BG16RFOP002-2.091-0342-C01

Вашата оценка
На 14.01.2021 година Турист Сервиз Холдинг АД сключи административен договор BG16RFOP002-2.091-0342-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по схема BG16RFOP002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Общата стойност на полученото безвъзмездно финансиране е в размер на 450 000,00 лева, от които 382 500.00 ЕФРР и 67 500,00 национално съфинансиране.
Предоставената от МТИТС безвъзмездна финансова помощ представлява помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.
Периодът за изпълнение на проекта е от 14.01.2021 година до 14.07.2021 година.